PV Skånes stadgar som PDF-fil

Antagna på konstituerande möte den 27 oktober 2019 i Kivik.

Text i kursiv är PV Skånes tillägg till normalstadgarna

Innehåll

Interimtillägg

Dessa stadgar utgår från Partiet Vändpunkts normalstadgar för distriktsavdelningar enligt interimstyrelsens förslag från 2019-10-09.

Partistyrelsen antog Partiet Vändpunkt Skåne som (partiets första) distriktsavdelning den 10 november 2019.

§ 1 Föreningen

Föreningen, i dessa stadgar omnämnd distriktet, är en regional organisation inom
 Partiet Vändpunkt. Distriktet har till ändamål att bedriva politisk verksamhet i en region i enlighet med antagna program och beslut för Partiet Vändpunkt. Distrikt omfattar minst ett län eller en region. Med region menas i kommunalrättsligt sammanhang. Distriktets namn bestäms av årsmötet och ska innehålla partiets namn samt regionens/länets namn. Distriktets namn är ”Partiet Vändpunkt Skåne” och omfattar hela region Skåne. Distriktet har sitt säte i Kristianstad kommun.

§ 2 Ändamål

Distriktets ändamål är att, inom sitt verksamhetsområde:

 1. Bedriva politisk verksamhet i enlighet med antagna program och beslut för Partiet Vändpunkt på riksnivå.
 2. Erbjuda varje medlem möjligheter till demokratiskt inflytande över partiet.

§ 3 Uppgift

Distriktets uppgift är att:

 1. Bedriva valrörelser och annat utåtriktat arbete till stöd för partiets idéer och politik inom verksamhetsområdet.
 2. Utveckla politiken inom regionen.
 3. Nominera företrädare i allmänna val och till politiska organ inom verksamhetsområdet.
 4. Erbjuda arenor för politiskt engagemang.
 5. Uppbära och disponera det partistöd som partiet erhåller från regionen.

§ 4 Medlemskap

Medlem i distriktet är den som är medlem i Partiet Vändpunkt och som är bosatt inom distriktets verksamhetsområde. Partimedlem som är bosatt utanför
verksamhetsområdet kan beviljas medlemskap efter ansökan hos styrelsen. Eventuellt medlemskap i annat distrikt upphör då automatiskt.

Frågor om uteslutning av enskild medlem behandlas i partistadgarna och av partistyrelsen. Medlemskap är inte förenat med annan avgift än den till riksorganisationen avlagda medlemsavgiften.

§ 5 Medlemsmötet

Medlemsmötet är distriktets högsta beslutande organ.

Kallelse, handlingar och dagordning

Medlemsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. Om en revisor, eller minst 10 % av medlemmarna, begär det så ska medlemsmötet sammankallas. Kallelse och möteshandlingar ska skickas till medlemmarna senast en vecka före mötet. På varje medlemsmöte ska minst följande punkter behandlas:

 1. Val av mötesfunktionärer
 2. Fastställande av mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Propositioner från styrelsen
 5. Motioner
 6. Övriga frågor

Om medlemsmötet sammankallats för behandling av ett specifikt ärende behandlas inga propositioner eller motioner i andra ärenden, och ej heller övriga frågor.

Årsmöte


Ett medlemsmöte per år benämns ordinarie årsmöte. Detta ska hållas mellan februari och maj, om inte särskilda skäl förhindrar det. Kallelse ska skickas till medlemmarna senast fyra veckor före mötet. Övriga möteshandlingar ska skickas till medlemmarna senast en vecka före mötet. Utöver de punkter som behandlas på varje medlemsmöte ska även minst följande punkter behandlas:

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
 2. Revisorernas berättelse
 3. Fastställande av resultat- och balansräkning
 4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 5. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 6. Fastställande av styrelsens, revisionens och valberedningens storlek
 7. Val av ordförande och vice ordförande
 8. Val av styrelse
 9. Eventuellt val av talesperson.
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Till årsmötet lagda propositioner från styrelsen och väckta motioner.
 13. Om avdelningen har representanter i ett eller flera fullmäktige ska även frågan om fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse behandlas.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för sig själv eller i val av revisor.
 Extra årsmöte kan hållas för behandling vid annan tidpunkt av fråga som enligt dessa stadgar
ska behandlas på årsmöte. Kallelse ska skickas till medlemmarna senast två veckor före mötet.
På extra årsmöte behandlas endast de frågor som anges i kallelsen. I övrigt gäller ordinarie regler för medlemsmöte.

Ombudssystem

För distriktets högsta beslutande organ kan ombudssystem införas om årsmötet så beslutar med två tredjedels majoritet. Ombuden till distrikten utses i sådana fall av de ingående lokalavdelningarnas medlemsmöten. Fördelningen av ombud ska vara proportionerlig till antalet medlemmar, och varje lokalavdelning ska garanteras ett minimiantal ombud (minst ett).

Mötesrättighteer

Motionsrätt till medlemsmötet har distriktets medlemmar. Motion ska ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före ett möte för att behandlas på det mötet. För att en motion ska behandlas av årsmötet krävs att den får stöd av minst två medlemmar. I det fall fler än 15 motioner lämnas in kan styrelsen besluta att endast de 15 motioner med flest medlemmar som stödjer dem behandlas. Styrelsen ska yttra sig över inkomna motioner.
Samtliga medlemmar i distriktet har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på medlemsmötet. Utsända företrädare för riksorganisationen och partidistriktet har närvaro- och yttranderätt. Övriga medlemmar i Partiet Vändpunkt har närvarorätt. Medlemsmötet beslutar om närvaro- och yttranderätt i övrigt.

§ 6 Distriktsstyrelsen

Sammansättning


Årsmötet väljer en styrelse bestående av tre till tio personer, varav en ordförande och en vice ordförande som väljs särskilt. Styrelseledamöter väljs av medlemsmöten på ett år. Om årsmötet beslutar att utse en person till talesperson för avdelningen ingår den, om personen inte är styrelseledamot, i styrelsen. Talespersonen, om sådan utses, väljs på ett år av årsmötet. Denna kan, men måste inte, samtidigt vara ordförande för styrelsen. Talespersonen har rollen att arbeta med extern kommunikation och ska förankra sitt arbete i styrelsen och i regionfullmäktigegruppen. Årsmötet kan om det så väljer knyta rollen som talesperson till en viss regionrådspost. I sådana fall är personen fortfarande talesperson om personen avgår som regionråd, fram till nästa årsmöte. Styrelsen kan inom sig välja ett arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden till styrelsen och verkställa dess beslut, att avgöra brådskande ärenden samt att i övrigt fullgöra de uppgifter och fatta de beslut som styrelsen delegerar till utskottet. Om ordförande avgår under året utser styrelsen inom sig en tillförordnad ordförande samt vid behov en vice ordförande om denna post blir vakant, detta fram till nästa medlemsmöte då fyllnadsval ska ske. Om talesperson avgår är posten vakant till nästa medlemsmöte då fyllnadsval kan ske.

Uppgift

Styrelsen är distriktets högsta beslutande organ mellan medlemsmötena. Dess uppgift är att:

 1. Leda och utveckla distriktet och dess verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av medlemsmötet fattade beslut.
 2. Sammankalla och förbereda medlemsmötet samt tillse att dess beslut verkställs.
 3. Förvalta distriktets tillgångar.
 4. Utveckla, och till medlemsmötet föreslå förändringar i, distriktens politiska
program.
 5. Besluta om det politiska innehållet i valrörelser och kampanjer samt fastställa distriktens valplan, med undantag för organiserade samarbeten med andra partier som måste beslutas av medlemsmöte.
 6. Hålla kontakt och samråda med samt utgöra ett stöd för fullmäktigegruppen.
 7. Samverka med lokalavdelningar inom sitt område samt med riksorganisationen och partistyrelsen, inklusive att svara på remisser och i övrigt förse riksorganisationen med information om distriktets organisation och verksamhet.
 8. Utveckla medlemskapets värde genom möjligheter att påverka partiets hållning i aktuella politiska frågor, att aktivt delta i utformningen av distriktens verksamhet och att utvecklas i sitt politiska engagemang.
 9. Verka för rekrytering av nya medlemmar.

Mötesrättigheter

Alla medlemmar i distrikten har närvarorätt, men ej röst- eller yrkanderätt, på styrelsens möten om inte styrelsen av särskilda skäl beslutar att mötet ska vara stängt. Om partiet har representation i distriktens fullmäktige så är gruppledare eller motsvarande för fullmäktigegruppen som inte själv ingår i styrelsen ständigt adjungerad till denna med yttrande- och förslagsrätt.

§ 7 Räkenskaper och revision

Distriktets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Styrelsen ansvarar för att senast tre veckor före ordinarie årsmöte överlämna verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning till revisorerna för granskning.
Årsmötet väljer minst en revisor vars uppgift är att granska partidistriktets verksamhet och räkenskaper. Revisorerna har närvaro- och yttranderätt på samtliga möten med samtliga organ inom distrikten samt rätt att ta del av samtliga handlingar. Revisorerna ansvarar för att överlämna revisionsberättelse, inklusive till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet, till medlemmarna senast i samband med ordinarie årsmöte.

§ 8 Valberedning

Årsmötet väljer en valberedning bestående av minst tre personer, varav en ordförande, för beredning av personval inom distrikten. Om det är motiverat med hänsyn till distriktens storlek får årsmötet besluta att inte välja någon valberedning, eller att välja en valberedning bestående av färre än tre personer. Valberedningen ska eftersträva att lämna sina förslag till medlemmarna i så god tid som möjligt inför varje val. Valberedningen kan föreslå flera kandidater till samma post för att ge medlemmarna möjlighet att välja.

§ 9 Fullmäktigegrupp

Sammansättning

Fullmäktigegruppen består av de ledamöter i regionens fullmäktige som representerar Partiet Vändpunkt samt de eventuella övriga regionförtroendevalda som enligt tillägg till dessa stadgar ska ingå i gruppen. Gruppen ska ha en gruppledare eller motsvarande. För regionfullmäktigegruppen gäller att en företrädare för partiet aldrig kan lova alla andras röster i en förhandling med andra partier, antalet röster som kan levereras beror på hur många som accepterar resultatet. Varje förtroendevald har rätt att försvara medlemmarnas och väljarnas vilja så länge de är förenliga med partiets grundvärderingar.

Uppgift


Fullmäktigegruppens uppgift är:

 1. Att sträva efter att förverkliga de utfästelser partiet gjort inför allmänna val.
 2. Att företräda distrikten utåt i regionpolitiska frågor.
 3. Att, med utgångspunkt i partiets och distriktens program och beslut, självständigt fatta beslut i regionpolitiska frågor, utom i frågor av stor principiell betydelse och val av regionalråd, där beslut ska fattas av medlemsmötet.
 4. Att upprätthålla en god kontakt med distrikten i övrigt, regelbundet närvara på medlemsmöten och vid behov samråda med styrelsen.

Om partiet saknar representation i regionfullmäktige fullgörs fullmäktigegruppens uppgifter av styrelsen.

Mötesrättigheter


Ordförande eller talesperson för distriktet som inte själv ingår i fullmäktigegruppen är ständigt adjungerad till denna med yttrande- och förslagsrätt. Alla medlemmar i distrikten har närvarorätt på fullmäktigegruppens möten om inte gruppen av särskilda skäl beslutar att mötet ska vara stängt.

Arbetsordning


Fullmäktigegruppens arbete, liksom övriga regionförtroendevaldas arbete, regleras i övrigt av en arbetsordning som fastställs av styrelsen på förslag från fullmäktigegruppen.

§ 10 Allmänt om förtroendevalda

Alla interna uppdrag i distrikten har en mandatperiod på ett år, från årsmöte till årsmöte,
om inte annat anges i tillägg till dessa stadgar.
Vid alla personval ska distrikten vägledas av partiets principer om jämn könsfördelning, spridning av uppdrag och rotation. Medlemsmötet får besluta om bindande regler i dessa avseenden, i ett enskilt fall eller generellt.
Ingen får inneha en plats i något organ i avdelningen längre än tolv år i följd. Kommunfullmäktigeledamot får sitta tre mandatperioder. Regionråd får sitta 12 år. Samma person får efter det inte väljas till samma uppdrag igen inom tre år.
Ingen som är anställd av distrikten eller politiskt tillsatt tjänsteman på regionnivå
inom distriktets verksamhetsområde får samtidigt inneha ett internt förtroendeuppdrag.

Arvoderade förtroendevalda är inte att betrakta som anställda. Ingen får samtidigt vara mer än en av styrelseledamot, valberedare och revisor.

§ 11 Beslut inom distriktet

Medlemsmötet är beslutsmässigt om kallelse har utgått stadgeenligt. Övriga organ är beslutsmässiga om minst häften av de valda ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges i dessa stadgar eller tillägg till dem. Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår bordläggs eller avförs frågan. Om beslut måste fattas har mötesordföranden utslagsröst, utom i personfrågor där lotten avgör. Om särskild utsedd mötesordförande saknar rösträtt avgörs även andra frågor av lotten. Omröstningar sker alltid öppet utom i personfrågor, då sluten omröstning ska genomföras om det begärs av någon röstberättigad.

Medlemsmötet antar valordning som anger hur personval genomförs. Om så inte har skett genomförs val på så vis att alla röstar på minst halva och högst hela det antal personer som ska väljas, varpå de kandidater som fått flest röster anses valda. Om endast en person ska väljas och ingen kandidat fått fler än hälften av rösterna genomförs dock en andra valomgång mellan de två kandidater som fått flest röster.

Fullmaktsröstning och liknande får inte förekomma.

§ 12 Medlemsomröstning

Medlemsmötet och styrelsen får var för sig besluta att genomföra en allmän medlemsomröstning i en fråga, inklusive i personval. Styrelsen ansvarar för att verkställa beslut om medlemsomröstning.

§ 13 Stadgeändring

Dessa normalstadgar kan endast ändras av kongressen på sätt som anges i partistadgarna. Medlemsmötet får besluta om tillägg till dessa stadgar. Om inte annat anges i tillägg så fattas sådana beslut med två tredjedels majoritet på ett årsmöte eller med enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten. Tillägg får inte strida mot dessa stadgar eller mot partistadgarna och ska anmälas till partidistriktet för att vara gällande. Tillägg införs som underpunkter till den paragraf i normalstadgarna som de anknyter till, eller som nya paragrafer i slutet, om de inte anknyter till någon särskild befintlig paragraf.

§ 14 Upplösning

Distriktet kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte, och efter godkännande av distriktsstyrelsen. I kallelsen ska anges särskilt att fråga om upplösning ska behandlas. Vid upplösning tillfaller eventuella tillgångar partiets riksorganisation.

Tillägg

§ 15 Tolkning

Om osäkerhet av innebörden i distriktets stadgar råder, äger distriktsstyrelsen tolkningsrätt.