PV Skånes första årsmöte

Lördag 11 oktober 2020 kl 14:00.
via ZOOM (länk i kallelsen via mejl eller på Discord)

bikecar
Photo by Susan Yin on Unsplash

För att ha rösträtt på mötet måste du vara medlem. Är du inte redan medlem eller inte förnyat ditt medlemskap, så gör du detta på partietvandpunkt.se.

Nominera

Eftersom vi inte har någon valberedning i PV Skåne så är det extra viktigt att du som medlem kommer in med nomineringar på personer du gärna skulle vilja se som ordförande, vice ordförande, styrelsemedlem, revisor och eventuell valberedning. Du får gärna nominera dig själv. Dina nomineringar ska vara inskickade senast söndagen den 26 september på e-postadress regionskane@partietvandpunkt.se.

Motionera

Enligt stadgarna är sista möjlighet att skicka in en motion till årsstämman, tre veckor före stämman. Om du vill motionera, så behöver vi alltså din motion senast söndagen den 20 september på e-postadress regionskane@partietvandpunkt.se.

Hur vill du aktivera dig?

Vi utgår från att du som medlem på något sätt vill aktivera dig i föreningen.

 • Vad kan du tänka dig göra?
 • Finns någon lokal fråga på orten där du bor, som du vill lyfta och jobba med?

Utifrån den nya värdegrunden och principprogrammet som PV nationellt antagit på kongressen i maj, så får du gärna engagera dig lokalt. Skicka gärna in förslag på aktiviteter eller frågor du vill att vi tar tag i innan vi ses på årsmötet (regionskane@partietvandpunkt.se).

Zoom-fika

För de som är intresserade tänkte vi efter årsmötet fika via Zoom och diskutera frågan om hur vi kan aktivera oss på lokal nivå. Hoppas du kan stanna kvar efter mötet och delta i fikat.

Dagordning

 1. Mötets öppnas
 2. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justerare)
 3. Fastställande av mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 10. Fastställande av styrelsens, revisionens och valberedningens storlek
 11. Val av ordförande och vice ordförande
 12. Val av styrelse
 13. Eventuellt val av talesperson
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Till årsmötet lagda propositioner från styrelsen och väckta motioner
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas

(Kallelsen har också gått ut via mejl till alla PV Skånes medlemmar den 13 september.)

Välkommen!